Chủ tịch hội đồng quản trị Nguyễn Văn Trung

Đôi nét về người sáng lập VK+ ENGINEERING

….

….

VK+ ENGINEERING

Chủ tịch hội đồng quản trị Nguyễn Văn Trung